top of page

Computer Measurements

Computer Measurement 

Bit = 1 bit 

Byte= 8 bit 

Kilobyte (KB)   = 1024 Bytes

Megabyte (MB) = 1024 (KB) 

Gigabyte (GB)  = 1024 (MB)

Terabyte (TB)  = 1024 (GB)

Petabyte (PB)  = 1024 (TB)

Exabyte (EB) = 1024 (PB)

Zettabyte (ZB)  = 1024 (EB)

Yottabyte (YB) = 1024 (ZB) Highest

 

bottom of page